Skip to main content

Navaratri kolam

Navrathri kolam For 9 days - Easy Navratri kolam Simple 2

Kundalini chakra in Thirupugal - 1

நாலி ரண்டித ழாலே கோலிய
     ஞால முண்டக மேலே தானிள
          ஞாயி றென்றுறு கோலா காலனு ...... மதின்மேலே

ஞால முண்டபி ராணா தாரனும்
     யோக மந்திர மூலா தாரனு
          நாடி நின்றப்ர பாவா காரனு ...... நடுவாக

மேலி ருந்தகி ரீடா பீடமு
     நூல றிந்தம ணீமா மாடமு
          மேத கும்ப்ரபை கோடா கோடியு ...... மிடமாக

வீசி நின்றுள தூபா தீபவி
     சால மண்டப மீதே யேறிய

          வீர பண்டித வீரா சாரிய ...... வினைதீராய்                                                                                                                                                                                                               மேலே   உள்ள  திருப்புகழில் அருணகிரியார்   நமது உடலில் எப்படி யோக அல்லது  குண்டலினி சக்தி  ஆதரங்களிலி ருந்து  மேலே எழும்பி ஓவ்வொரு ஆதாரத்தையும் கடந்து  எப்படி நமது சிரசில் உள்ள சஹஸ்ராரம் என்று சொல்லபடுகிற ஆயிரம் இதழ்  தாமரையில்   எப்படி ஐக்கியமாகின்றது  என்பதை மிக அழகாகக்  கூறுகிறார்.அவர்  முருகக்  கடவுளின் மீது கொண்ட அளவிட முடியாத அன்பினால்(காதலால்) பக்தி மார்க்கத்தில் ஆயிரக்கணக்கான   தெய்வ மணங்கமழும் பாடல்களால் தமிழகம்  மற்றும் வெளி மாநிலங்கள்,கண்டி ,கதிர்காமம் போன்ற  இலங்கையில் உள்ள தலங்களுக்கும் 600 ஆண்டுகளுக்கு  முன்னர்  கால் நடையாகவே  சென்று  முருகன் திருப்புகழைப் பரப்பியுள்ளார்.நம்மைப்  போன்ற சாதாரண  நிலையில் உள்ளவர்களும் முருகனை (இறைவனை) உணர வழி காட்டியுள்ளார். நாமும் நமது குடும்பத்தில் உள்ளவர்களும் ,முக்கியமாக இல்லறவாழ்வில் வாழ்பவர்கள் கடைத்தேற வழி  காட்டியுள்ளார்.இவற்றில் ஒரு சிலத்  திருப்புகழ்களையவது நாம் கற்று  பாடி வரலாம்.இது தமிழ் மந்திரம்.எதுகை,மோனையுடன் கூடிய சந்தப் பாடல்கள்.இவருக்குப் பின்னால்வந்த   வள்ளலார், தாயுமானவர்  போன்றவர்களும்  அருணகிரியாரின் திருப்புகழையும்,அருணகிரியரையும் போற்றித் தமது பாடல்களில் பாடியுள்ளனர் . இந்தப்  பாடல் விளக்கத்தை  அடுத்த பதிவில்தருகிறேன்.தங்களுக்கு இந்த செய்திகள் உபயோகமாக இருக்கும் என்று எண்ணுகிறேன் .இது பற்றிய தங்கள்  கருத்துகளை வரவேற்கிறேன்.         

Comments

Popular posts from this blog

HOW TO DO THIRUVILAKKU POOJA IN TAMIL - FRIDAY LAKSHMI POOJA

When we shared ourfriday pooja & Hridaya kamalam kolams, a reader asked me to share our friday pooja procedures in detail.So in this post,i have shared my wife’s method of doing Lakshmi pooja on Friday.I won’t say this is the authentic method.But my mom & my wife has been following this procedure for more than 40 years in our house each Friday.Now my daughter-in-law is also performing the same.In this post,i have written how to make Lakshmi poojai with Thiruvilakku poojai kolam,Hridayakamalam kolam and thiruvilakku pooja stotram/slokas along with 108 potri in tamil. i.e Archanai slokam in Tamil.I have tried my best to explain the pooja procedures.Hope u will find it helpful.I have attached all the sloka pictures from our book “ Jayamangala sthothram”. I have also typed the Shodasha upachara pooja sthothram in Tamil & English. If u want to use this pictures in your website,please ask our permission.Thanks for understanding.Please leave a comment here if its helpful for you…

Apartment kolam with dots

Celebrating Chitra gupta's birthday-Chitra Pournami

Every human being's good & bad deeds are accounted in the heaven.This is done by the God of  Death Yama.He found the work load increasing due to the growing population.One day ,ashta dighbalar( in charge of eight directions)went to Mount  Kailas to see Lord Siva.God Siva observed that all of them happy except Yama.Then God Siva asked Yama why he was in a sad mood.He complained to Him that he was unable to handle  the accounting work of human beings & wanted to be assisted by someone who should be reliable & keep the records secretly with out disclosing to any one.God Siva agreed to this & told him  soon he will be provided  a suitable assistant.He immediately asked God Brahma the creator to do the needful to Yama.Brahma after certain thinking felt that only Surya Deva could provide such a clever person to assist Yama.He created rainbow before Sun & It became  a beautiful lady &They got married.Soon  a son was born to them with an everlasting accounting lea…