Skip to main content

Apartment Kolam

Apartment kolam with dots

Thiruppugazh song(Swamimalai) - 2.

Let us look into Swamimalai Thiruppugazh song.                                                                                                                                                                                                                                                                  சரணகம லால யத்தை அரைநிமிஷ நேர மட்டில்
     தவமுறைதி யானம் வைக்க ...... அறியாத

சடகசட மூட மட்டி பவவினையி லேச னித்த
     தமியன்மிடி யால்ம யக்க ...... முறுவேனோ

கருணைபுரி யாதி ருப்ப தெனகுறையி வேளை செப்பு
     கயிலைமலை நாதர் பெற்ற ...... குமரோனே

கடகபுய மீதி ரத்ந மணியணிபொன் மாலே செச்சை
     கமழுமண மார்க டப்ப ...... மணிவோனே

தருணமிதை யாமி குத்த கனமதுறு நீள்ச வுக்ய
     சகலசெல்வ யோக மிக்க ...... பெருவாழ்வு

தகைமைசிவ ஞான முத்தி பரகதியு நீகொ டுத்து
     தவிபுரிய வேணு நெய்த்த ...... வடிவேலா

அருணதள பாத பத்ம மதுநிதமு மேது திக்க
     அரியதமிழ் தான ளித்த ...... மயில்வீரா

அதிசயம நேக முற்ற பழநிமலை மீது தித்த
     அழகதிரு வேர கத்தின் ...... முருகோனே.                                                                                                                                                                                                                                                  I am unable to  concentrate on your  lotus feet even for half a minute. I am a foolish person born in this world with sins &  confused  lot due to lack of wealth . Why are you not blessing  me& what is the faulty  thing   i have done &  tell me at this moment  ,  Oh, the child of Lord Siva dwelling at mount Kailash, At  this moment itself,bless me with  a  respected long  comfortable wealthy life of Yoga &true knowledge that fetches liberation .O my Lord having  a  sharp  spear.You have given me a valuable rich language of Tamil literature to praise You daily about your reddish lotus feet .You are a courageous soldier alighted in a Peacock.You are in  the abode of Palani hills of miraculous things  & Dwelling  at beautiful Thiruveragam(Swamimalai)                                                                                                                                                                                                                                                    பெருகாத லுற்ற தமியேனை நித்தல்
     பிரியாது பட்ச ...... மறவாதே

பிழையே பொறுத்து னிருதாளி லுற்ற
     பெருவாழ்வு பற்ற ...... அருள்வாயே

குருவா யரற்கு முபதேசம் வைத்த
     குகனே குறத்தி ...... மணவாளா

குளிர்கா மிகுத்த வளர்பூக மெத்து
     குடகா விரிக்கு ...... வடபாலார்

திருவே ரகத்தி லுறைவா யுமைக்கோர்
     சிறுவா கரிக்கு ...... மிளையோனே

திருமால் தனக்கு மருகா வரக்கர்
     சிரமே துணித்த ...... பெருமாளே.                                                                                            In this song you can see  how Muruga teaches the meaning of "OM"  to Siva.அரற்கு means To  Lord Siva.குகனே  means  Murugan- who lives in our heart  of cave .குகை - cave. The poet calls him as the  child of Goddess Uma(Parvathi ,consort of Siva) Thiruveragam is  near by river Cauvery,surrounded by  cooler groves.கரிக்கு means Vinayaka ,his brother. He also calls him as the nephew of Lord Vishnu-திருமால்.(மருவே செறித்த). He requests Lord  Muruga to forgive his mistakes &bless him  to always remember   your holy feet & to lead a great  holy life.This temple is at Kumbakonam.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Comments

Popular posts from this blog

HOW TO DO THIRUVILAKKU POOJA IN TAMIL - FRIDAY LAKSHMI POOJA

When we shared ourfriday pooja & Hridaya kamalam kolams, a reader asked me to share our friday pooja procedures in detail.So in this post,i have shared my wife’s method of doing Lakshmi pooja on Friday.I won’t say this is the authentic method.But my mom & my wife has been following this procedure for more than 40 years in our house each Friday.Now my daughter-in-law is also performing the same.In this post,i have written how to make Lakshmi poojai with Thiruvilakku poojai kolam,Hridayakamalam kolam and thiruvilakku pooja stotram/slokas along with 108 potri in tamil. i.e Archanai slokam in Tamil.I have tried my best to explain the pooja procedures.Hope u will find it helpful.I have attached all the sloka pictures from our book “ Jayamangala sthothram”. I have also typed the Shodasha upachara pooja sthothram in Tamil & English. If u want to use this pictures in your website,please ask our permission.Thanks for understanding.Please leave a comment here if its helpful for you…

Kashayam for cough, cold - Home remedy for common cold, cough, fever

Refer this post for thirikadugam Home remedy for common cold, cough
This is about preparing a kashayam / decoction for curing cold &  cough with light fever(சளி ,இருமலுடன்  ஜுரம் இவற்றை குணப் படுத்தும் கஷாயம்) at our home.

Procedure
Take 5 gms of thirikadugam powder. 2 betel leaves, 2 omavalli( karpooravalli ) leaves, either palm candy or palm jaggery, some tulsi leaves.Take 200 ml of water.Put all these in it & boil it well till it becomes 100 ml.This is for adults.For children above 5 years, take half of all these like  one betel leave, one omavalli leave ,half the quantity of palm jaggery or palm candy,some tulsi leaves.This is for one time.Take it morning once & also evening once.If there is already fever, avoid palm jaggery or candy.Instead you prepare the decoction without it.After slightly cooling it add  two tea spoons of honey into it & take it. This will certainly cure without any side effect.Normal appetite would be there. We have taken this medicine & fo…

Navarathri Kolam Designs / Ideas - Navratri Rangoli Patterns

Here is the collection of Navarathri Kolam Designs & Navratri Rangoli patterns ideas for 9 days to draw in front of golu, Pooja room & in house entrance. I have shared the pictures of Navarathri Padi Kolam designs like Flower kolam, Bird kolam, box kolam, Simple, easy and small apartment kolam for 9 days. I have also shared our last year Golu picture along with our pooja procedure and a post about the importance of Mahalaya Paksha. Do read it. I hope these ideas would be useful for everyone especially beginners. Please click on the pictures to view the respective kolam/Rangoli. All these kolam designs have clear video for your reference. Thanks for visiting this page !

Wish you all a very happy Navratri :)