Skip to main content

Aadi perukku, Aug 3rd Saturday

Aadi perukku procedure

"Aadiperukku" (ஆடிப்பெருக்கு - பதினெட்டாம் பெருக்கு ) is celebrated in the month of July - August,in the 18th day of Tamil month ஆடி.This year it falls on 3rd July.Normally Tamil month Aadi is considered very sacred in the South.Goddess Mariamman is worshipped in all places.During the Fridays of this month,special poojas are conducted in the temples glorifying Goddess sakthi.Temple festivals are conducted in both Shiva & Vaishnava temples.During 18 th day, idols ( உற்சவ மூர்த்தி )are decorated in a grand manner with flower garlands & taken in a procession to a near by river.sprinkling of holy water from the river is carried out with devotion.(தீர்த்தவாரி).During 1960 in my early child hood days, i have participated in these festival.We used to decorate a small wooden vehicle with 4 wheels covered like a temple tower (சப்பரம்),place a small idol in it , tying with a rope,drew it to the river bank.In the school also teachers & students make a vehicle in a bigger…

Thiruppugal song (Siruvapuri or Siruvarambedu) - 2.

As i told you earlier,Arunagiriyar was so much impressed when he has visited this Siruvapuri Lord Muruga if you go through his Thiruppugazh songs,you will be delighted.  

சிறுவ ராகி யிருவ ரந்த கரிப தாதி கொடுபொ ருஞ்சொல்
     சிலையி ராம னுடனெ திர்ந்து ...... சமராடிச்

செயம தான நகர மர்ந்த அளகை போல வளமி குந்த
     சிறுவை மேவி வரமி குந்த ...... பெருமாளே.
                                                                                                                                                                      Small two boys  fought  against  Rama armed with his arrow & bow supported by a huge army with  big elephants , conquered them at this place.You are residing in this  place similar to that of  Kubera ( person who posses all the wealth )&you liberally bless your devotees with riches.                                   அண்டர்பதி குடியேற மண்டசுரர் உருமாற
     அண்டர்மன மகிழ்மீற ...... வருளாலே

அந்தரியொ டுடனாடு சங்கரனு மகிழ்கூர
     ஐங்கரனு முமையாளு ...... மகிழ்வாக

மண்டலமு முநிவோரு மெண்டிசையி லுளபேரு
     மஞ்சினனு மயனாரு ...... மெதிர்காண

மங்கையுட னரிதானு மின்பமுற மகிழ்கூற
     மைந்துமயி லுடனாடி ...... வரவேணும்

புண்டரிக விழியாள அண்டர்மகள் மணவாளா
     புந்திநிறை யறிவாள ...... வுயர்தோளா

பொங்குகட லுடனாகம் விண்டுவரை யிகல்சாடு
     பொன்பரவு கதிர்வீசு ...... வடிவேலா

தண்டரள மணிமார்ப செம்பொனெழில் செறிரூப
     தண்டமிழின் மிகுநேய ...... முருகேசா

சந்தமு மடியார்கள் சிந்தையது குடியான
     தண்சிறுவை தனில்மேவு ...... பெருமாளே.
                                                                                                                                                                       In the above song ,  Arunagiriyar tells that because of you Devendran ,the chief of Devas got back his lost  empire. Advancing demons lost their lives.Devas were rejoicing as they were kindly protected .Sankara(Lord Siva) who competed in  a dance competition  with Goddess Kali is  too happy. Vinayaka( Muruga's brother) & their mother Parvathi (also the mother of whole universe) are  also in a happy mood.Entire universe & people in the eight directions along  with Devendran & Brahma( God of creation) were rejoicing at your vision . God Vishnu with his  consort Laxmi is pleased to see you.You should come to me  mounting in your  mighty  peacock as you appeared  before them.You have got lotus eyes &are the bride groom of Deiyvanai ( daughter of  Devendran )) ,a person full of  Divine wisdom & most powerful  shoulders.You have destroyed  the demon  in the form of mount  Krouncha  in mid sea with your shining  spear  due to the impact of which  sea tides rose high. You are a person of cooler chest  with a golden complexion & a lover of Tamil literature .You always  resides in thoughts of your   devotees . You should note that in the beginning of this beautiful song,Lord Muruga restores the lost kingdom of Devendra &  make him enter his palace &In the end of the song, he always resides in the thought of his devotees.As  the total song describes Lord Muruga  along with  related Gods & Devas in  a happier mood,All devotees who have learnt Thiruppugazh songs used to sing this when they  enter a newly built house so that  they can enjoy  their whole life  happily. Even persons who have not   learnt  Thiruppugazh can invite  Thiruppugazh singing devotees &  listen to their  songs ,Lord Muruga would be delighted &bless  them& there is no doubt  in it ,  

Comments

Popular posts from this blog

HOW TO DO THIRUVILAKKU POOJA IN TAMIL - FRIDAY LAKSHMI POOJA

When we shared ourfriday pooja & Hridaya kamalam kolams, a reader asked me to share our friday pooja procedures in detail.So in this post,i have shared my wife’s method of doing Lakshmi pooja on Friday.I won’t say this is the authentic method.But my mom & my wife has been following this procedure for more than 40 years in our house each Friday.Now my daughter-in-law is also performing the same.In this post,i have written how to make Lakshmi poojai with Thiruvilakku poojai kolam,Hridayakamalam kolam and thiruvilakku pooja stotram/slokas along with 108 potri in tamil. i.e Archanai slokam in Tamil.I have tried my best to explain the pooja procedures.Hope u will find it helpful.I have attached all the sloka pictures from our book “ Jayamangala sthothram”. I have also typed the Shodasha upachara pooja sthothram in Tamil & English. If u want to use this pictures in your website,please ask our permission.Thanks for understanding.Please leave a comment here if its helpful for you…

Apartment kolam with dots

Festival kolam - Navaratri pooja 3

This is Navaratri festival kolam.Watch the video & try this one.Hope learners find this  very easy to draw.Don't forget to give your feed back.