Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2016

Navaratri kolam

Navrathri kolam For 9 days - Easy Navratri kolam Simple 2

Free hand kolam | Bird & Flower designs

This is free hand kolam with Bird & Flower designs.Wach the video & try this one.

Free hand kolam | Parrot & flower designs

This is free hand kolam with parrot & flower designs.watch the video & try this one.

Dot kolam | 7 to 7 straight

This is dot kolam 7 to 7 straight.Watch the video & try this one.

Kalabhairavashtakam slokam 1 ( by Sri Adi Sankarar ) in Sanskrit ,Tamil

                                                      कालबैरवाष्टकम्      

                                                        காலபைரவாஷ்டகம் 

                  देवराज  ,सेव्यमान पाव नांघ्रि पङ्कजं   व्याल  यज्ञसूत्रमिन्दु शेखरं  क्रुपाकरम् |

                  नारदादि योगिबृन्द  वन्दितं  दिगम्बरं  काशिका पुरातिनाथ  कालबैरवं  भजे ||   

                  தேவராஜ  ஸேவ்யமான  பாவனாங்க்ரி  பங்கஜம் 

                   வ்யாள   யக்ஞ ஸூத்ரமிந்து சேகரம்  க்ருபாகரம்  

                    நாரதாதி யோகி ப்ருந்த வந்திதம்  திகம்பரம்    

                    காஸிகா புராதி நாத  கால பைரவம் பஜே 

Dot kolam | interlaced ( 11 to 6 ) brinjal designs.

This is dot kolam 11 to 6 , interlaced with brinjal designs

Free hand kolam | Friday kolam

This is  free hand kolam ( Friday kolam ) . Watch the video & try this one.

Free hand kolam | duck designs

This is free hand kolam with duck designs

Dot kolam | Star & conch designs

This is dot kolam with dots 9 to 5 - 6 sides with  2 , 3 & 2 , 1.Watch the video  try this one.

Dakshinamurthy stotram | Dakshinamurthy mantra 19

यस्ते  प्रसन्नामनुसंदधानो   मूर्तिं  मुदा  मुग्त शशाशङ्क मौले : |  ऐस्चर्यमायुर्लभते च  विध्यामन्ते   च  वेदान्त  महारहस्यम् ||
யஸ்தே   ப்ரசந்நா மநு  ஸந்ததாநோ மூர்த்திம் முதா முக்த  ஸஸாங்க  மௌளே : |   ஐஸ்வர்யமாயூர்  லபதே ச வித்யாம் அந்தே ச  வேதாந்த  மஹா ரஹஸ்யம் ||  
य : எவன் ஒருவன், मुग्त शशाशङ्क मौले  அழகிய மதியை முடியில் தரித்திருக்கும்,  ते - உம்முடைய , प्रसन्नां - மகிழ்ச்சியுடைய मूर्तिं - உருவத்தை , मुदा - சந்தோஷத்துடன்ககூட, अनुसंदधान  - த்யானம் செய்துகொண்டிருக்கிறானோ , स: அவன் ऐस्वर्यै - செல்வத்தையும்,  आयु - நீண்ட ஆயுளையும்,विध्यां - கல்வியையும் ,अन्ते - கடைசியில் , वेदान्त  महारहस्यम् च - வேதாந்தத்தின் சிறந்த ரஹஸ்யத்தையும் ,लभते - பெறுகிறான். 
பரமேச்வரன் தன் ஜடையில் அழகிய சந்திரகலையை அணிந்து கொண்டிருக்கின்றான்.அவன்  ஆனந்தமயமாகக் காணப்படுகின்றான். இவ்வாறு நித்யானந்த ரூபியாகத்  தோன்றும் பரமேச்வரனை எவன் ஒருவன் அனவரதமும் அனுசந்தானம் செய்கின்றானோ ,அவன் சகல விதமான நன்மைகளையும் அடைகிறான். அவன் அளவற்ற செல்வத்தையும்,நீண்ட ஆயுளையும், சிறந்த அறிவையும்  பெறுகின்றான் .கடைசியாக மோக்ஷ சாம்ராஜ்யத…

Dot kolam - interlaced type ( 7 to 4 )

This is dot kolam ,interlaced type 7 to 4  with 6 sides & 3 ,2 1

Dakshinamurthy Stotram | Dakshinamurthy Mantra 18

                                                   श्री दक्षिणामूर्ती  स्तोत्रम  18

उपासकानां  त्वउमासहाय पूर्णेन्दुभावं  प्रकटीकरोषि | यदध्य  ते   दर्शनमात्रतो मे  द्रवत्यहो मानस चन्द्रकान्त : || உபாஸகாநாம் த்வமுமாசஹாய   பூர்ணேந்துபாவம்  ப்ரகடீகரோஷி | யதத்ய தே தர்ஸந  மாத்ரதோ மே  த்ரவத்யஹோ   மாநஸ சந்த்ரகாந்த: ||    
त्वं - நீர், उपासकानां - தன்னை உபாஸிக்கின்றவர்களுக்கு, उमासहाय - பரமேச்வரியுடன் கூடியவராய் ,पूर्णेन्दुभावं - பூர்ணமான  சந்திரனுடைய  தன்மையை, प्रकटीकरोषि - வெளிப்படுத்துகின்றீர் .यद् -எதனால் अध्य - இன்று ते   दर्शनमात्रत - உம்மைக்கண்ட  மாத்திரத்திலேயே, मे - என்னுடைய मानस चन्द्रकान्त - மனமாகிய சந்திரகாந்தக்கல், द्रवति - உருகுகிறது. अहो - ஆச்சர்யம் !
இந்த சுலோகத்தில் பகவத்பாதர்  ஸ்வானுபவத்தை  வர்ணிக்கின்றார் .  தன்னை  உபாஸிக்கின்றவர்களுடைய  அகக்கண் முன்  பரமேச்வரன் அம்பிகையுடன் கூடியவராய்க் காட்சியளிக்கின்றார். அவர் பூர்ண  சந்திரனைப் போன்றவர். பார்ப்பவர்களின் மனதைக் கொள்ளை கொள்ளும் தன்மை வாய்ந்தவர். அவரைக்  கண்ட மாத்திரத்தில் பகவத் பாதர் மட்டற்ற மகிழ்ச்சியடைகின்றார்.அதை அவர் ஓர் உர…

Dakshinamurthy Stotram | Dakshinamurthy Mantra 17

श्री  दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम् 17

व्यालम्भिनीभी परितो जटाभि कलावशेषेण कलाधरेण | पश्यल्ल लाटेन  मुखेन्दुना  च  प्रकाशसे  चेतसि निर्मलानाम् ||

வ்யாலம்பிநீபி  பரிதோ ஜடாபி :கலாவஸேஷேண  கலா  தரேண|  பஸ்யல்லலாடேந  முகேந்துநா  ச பிரகாஸஸே  சேதஸி நிர்மலாநாம் ||

 परिता- சுற்றிலும்व्यालम्भिनीभी-தொங்குகின்ற, जटाभि- சடைகளோடும்,कलावशेषेण - ஓர் பிறையினால் மட்டும் எஞ்சியுள்ள, कलाधरेण-சந்திரனோடும், पश्यल्ल लाटेन - நெற்றிக்கண்ணுடன் கூடிய मुखेन्दुना  च - சந்திரன்  போன்ற முகத்துடனும் ,निर्मलानाम् -மாசற்றவர்களுடைய ,चेतसि -மனதில், प्रकाशसे - விளங்குகின்றீர் . 

தக்ஷிணாமூர்த்தி தன்னை  த்யானம்    செய்கின்றவர்களுடைய  மனதில் தோற்றமளிக்கின்றார்.அவர்கள்   தங்கள் புண்யகர்மாக்களால்  மனதில் உள்ள காமம் முதலான எல்லா அழுக்குகளையும் அகற்றித்  தங்களுடைய  மனதைப்  பரிசுத்தமாக  வைத்திருக்கிறார்கள்.  ஆதலால் அவர்களுடைய மனது ஓர் மாசற்ற கண்ணாடிபோல்  ஆகி விடுகின்றது.அப்பொழுது  தக்ஷிணாமூர்த்தியின் ஸ்வரூபம் அவர்களது  மனதில் பிரதிபலிக்கின்றது . அது  சமயம்  அவர் சடைமுடி  தரித்தவராயும்,பிறைச்சந்திரனைத்  தனது தலையில் தாங்கியவராயும்   நெற்றிக…

Friday padi kolam

This is Friday Padi kolam.Watch the video & try this one.

Free hand kolam | Bird & flower design

This is free hand kolam with bird & flower design

Dot kolam - Peacock designs ( 11 to 1 )

This is peacock kolam with dots 11 to 1 straight.Watch the video & try this one

Free hand kolam - Parrot design

This is free hand kolam with parrot design.Watch the video & try this one .

Dot kolam | 9 to 5 interlaced

This is kolam with dots 9 to 5, interlaced. Watch the video & try this one.

Dot kolam ( 11 dots & 11 lines ) - Flower & bird designs

This dot kolam with 11 dots & 11 lines straight.Watch the video & try this one.