Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2016

Aadi perukku, Aug 3rd Saturday

Aadi perukku procedure

"Aadiperukku" (ஆடிப்பெருக்கு - பதினெட்டாம் பெருக்கு ) is celebrated in the month of July - August,in the 18th day of Tamil month ஆடி.This year it falls on 3rd July.Normally Tamil month Aadi is considered very sacred in the South.Goddess Mariamman is worshipped in all places.During the Fridays of this month,special poojas are conducted in the temples glorifying Goddess sakthi.Temple festivals are conducted in both Shiva & Vaishnava temples.During 18 th day, idols ( உற்சவ மூர்த்தி )are decorated in a grand manner with flower garlands & taken in a procession to a near by river.sprinkling of holy water from the river is carried out with devotion.(தீர்த்தவாரி).During 1960 in my early child hood days, i have participated in these festival.We used to decorate a small wooden vehicle with 4 wheels covered like a temple tower (சப்பரம்),place a small idol in it , tying with a rope,drew it to the river bank.In the school also teachers & students make a vehicle in a bigger…

Festival kolam 5 karthigai Deepam

Simple colour kolam for karthigai deepam with lamp.

Shiva bhujangam slokam 23

यदा पुत्रमित्रादयो मत्सकाशे
                                 रुदन्त्यस्य हा कीदृशीयं दशेति ।
                                    तदा देवदेवेश गौरीश शंभो
                                 नमस्ते शिवायेत्यजस्रं ब्रवाणि ॥ २३ ॥

யதா புத்ரமித்ராதயோ மத்ஸகாஸே                  ருதந்த்யஸ்ய ஹா கீத்ருஸீயம் தஸேதி |                    ததா தேவதேவேஸ கௌரீஸ ஸம்போ                 நமஸ்தே ஸிவாயேத்யஜஸ்ரம் ப்ரவாணி ||  23
यदा = எப்பொழுது पुत्रमित्रादय = பிள்ளைகள் , நண்பர்கள்  முதலானவர்கள் मत्सकाशे= என் அருகில் ( அமர்ந்து ) हा = ஐயோ !  अस्य = இவனுக்கு कीदृशी = எப்பேற்பட்ட इयं = இந்த दशा = அவஸ்தை ( வந்திருக்கிறது ) इति = என்று ( சொல்லி )  रुदनति = அழுகிறார்களோ तदा = அப்பொழுது देवदेवेश = தேவாதிதேவனே,  गौरीश = பார்வதியின் பதியான   शंभो = சிவபெருமானே! शिवाय = சிவபெருமானாகிய  ते = உமக்கு नम :  வணக்கம் इति = என்று अजस्रं = அடிக்கடி ब्रवाणि =சொல்வேனாக . மரண காலத்தில் நாம் சுயபுத்தியை  இழந்து விடுவோம் . அப்பொழுது  நாம் படும் அவஸ்தையைப் பார்த்து  நம்  புத்திரர், நண்பர் முதலானோர் நம்மருகில் அமர்ந்து  கொண்டு" ஐயோ ரொம்பவும் அவஸ்தைப் …

KASHAYAM FOR COLD, FEVER – HOMEMADE KASHAYAM RECIPE WITH VIDEO

Today I have shared an easy, Homemade Kashayam recipe for cold and fever. My wife make this Kashayam as Kai vaithiyam/ Paati vaithiyam whenever we catch cold. It will be very effective and helps to cure the cold, nose blockage, chest congestion and fever when you drink it at the beginning stage. It gives a good relief till you consult a doctor.This kashayam is made with the easily available ingredients like pepper, cumin, ginger,honey, betel leaves and Karpooravalli leaves/Oma valli leaves(Ajwain leaves).We call this as Milagu kashayam in Tamil. You can replace betel leaves and Omavalli leaves with Tulsi( Basil) leaves. Do try this homemade Kashayam and share your feedback with us. Soon I will share another Kashayam recipe for cough.Here is the video for your reference !INGREDIENTS
1 cup – 200ml
Water – 1 cup
Betel leaves/ Vettrilai – 2 nos
Karpooravalli/ Omavalli leaves – 2 nos
Pepper corns – 1 tsp
Cumin seeds/ Jeera – 1 tsp
Ginger – 1 inch piece
Honey – 1 to 2 tsp OR Grated Jaggery…

Sangu vilakku kolam with dots

This is Sangu vilakku kolam with dots 11 to 6 . ( Shell or conch & lamp kolam ).Watch the video & try this one.

Friday kolam | Padikolam

This is Friday padi kolam.Watch the  video & try this one

Easy pulli kolam for karthigai deepam

Easy pulli kolam for karthigai deepam with lamp (vilakku).
Karthigai Deepam festival kolam Watch the video & try this one. You need the basic kola podi (white colour) and some basic colour powders. Mix the colour powder with white kola podi for easy spreading.

Karthigai deepam kolam with dots

This is Karthigai Deepam festival kolam with lamp, vilakku drawn with dots. Watch the video & try this one

Vilakku kolam | How to draw karthigai deepam special kolam 21.11.16

This is Karthigai Deepam festival kolam with dots 11 to 6, interlaced. Watch the video & try this one.

Shiva Bhujangam slokam 22

यदादुर्निवारव्यथोऽहं शयानो
लुठन्निःश्वसन्निःसृताव्यक्तवाणिः ।
तदा जह्नुकन्याजलालङ्कृतं ते
   जटामण्डलं मन्मनोमन्दिरं स्यात् ॥ २२ ॥யதா துர்னிவாரவ்யதோ(அ)ஹம் ஸயானோ                       லுடன்னி​:ஸ்வஸன்னி​:ஸ்ருதாவ்யக்தவாணி​: |                           ததா ஜஹ்னுகன்யாஜலாலங்க்ருதம் தே                      ஜடாமண்டலம் மன்மனோமந்திரம் ஸ்யாத் ||  22

यदा= எப்பொழுது ( அந்த்ய காலத்தில் ) अहं = நான் दुर्निवारव्यथ =போக்கமுடியாத வேதனையுடையவனாக शयान = படுத்துக்கொண்டும் लुटन्   = பூமியில் புரண்டு கொண்டும் 
नि:श्वसन् =  பெருமூச்சு விட்டுக்கொண்டும் निस्सृताव्यक्तवाणि  =
பிறருக்கு  புரியாதபடி  உளறிக்கொண்டும் பிதற்றிக்  
கொண்டுமிருப்பேனோ , तदा =  அப்பொழுது 
जह्नुकन्याजलालङ्कृतं = ஜஹ்னு மஹர்ஷியின் பெண்ணான 
கங்கா தேவியினுடைய தீர்த்தத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்ட 
ते = உன்னுடைய जटामण्डलं = ஜட  மண்டலமானது 
मन्मनोमन्दिरं स्यात् =என் மனதிற்கு இருப்பிடமாக  இருக்கட்டும். 


 காலன்  நம்மை நெருங்கும் பொழுது நாம் பலவிதமான  துன்பங்களுக்குள்ளாகிறோம் . நமக்குண்டாகும் வேதனைகளைத்  தாங்கமுடியாமல் நாம் பூமியில்  படுத்துப் புரளுகின்றோம். நம்முடைய சுய…

How to draw karthigai deepam kolam

This is how to draw Karthigai Deepam Festival kolam with dots 9 to 9 straight.Watch the video & try this one.

Friday kolam - Padi kolam

This is Friday padi kolam( Free hand type ).Watch the video & try this one.

Vilakku kolam | How to draw Karthigai deepam special kolam

This is festival kolam with dots 11 to 6 ( rangoli ).Watch the video & try this one

Easy apartment kolam with dots ( Nov 15 - 16 )

This is an easy apartment kolam with dots 5 to 3.Watch the video & try this one.

Easy apartment kolam with dots 5 to 3

This is  an easy apartment kolam with dots 5 to 3, Watch the video & try this one.

Kolam with dots 9 to 5 ,interlaced ( Nov 11 - 16 )

This is kolam with dots 9 to 5, interlaced.Watch the video & try this one.

Friday kolam - Free hand( Nov 11 - 16 )

This is Friday kolam ,free hand type.Watch the video & try this one.

Easy apartment kolam with dots 9 to 9

This is an easy apartment kolam with dots 9 to 9.Watch the video & try this one.

Easy apartment kolam with dots

This is an easy apartment kolam with dots 5 to 3, interlaced, 6 sides ,2  & 1 dots.Watch the video       & try this one.

Shiva Bhujangam slokam 21

यदा दारुणाभाषणा भीषणा मे
                                   भविष्यन्त्युपान्ते कृतान्तस्य दूताः ।
                                     तदा मन्मनस्त्वत्पदांभोरुहस्थं
                                   कथं निश्चलं स्यान्नमस्तेऽस्तु शंभो ॥ २१


Easy apartment kolam with dots 6 to 6

This is an easy apartment kolam with dots 6 to 6.Watch the video below & try this one.

Shiva Bhujangam slokam 20

यदा कर्णरन्ध्रं व्रजेत्कालवाह-
                                  द्विषत्कण्ठघण्टाघणात्कारनादः ।
                                    वृषाधीशमारुह्य देवौपवाह्यं
                                तदा वत्स मा भीरिति प्रीणय त्वम् ॥ २० ॥

Beautiful flower kolam with dots

This is an easy apartment kolam with  dots 9 to 1, interlaced.Watch the video & Try this one.

Swastik friday padi kolam

This is Friday padi kolam.Watch the video & try this one.

Star and flower kolam | Easy kolam designs

This is an easy apartment kolam with dots 9 to 5,interlaced.Watch the video & try this one.

Simple apartment kolam with dots

This is an easy apartment kolam with dots 7 to 5 ,interlaced.Watch the video & try this one.