Posts

Free hand kolam | Bird & Flower designs

Free hand kolam | Parrot & flower designs

Dot kolam | 7 to 7 straight

Kalabhairavashtakam slokam 1 ( by Sri Adi Sankarar ) in Sanskrit ,Tamil

Dot kolam | interlaced ( 11 to 6 ) brinjal designs.

Free hand kolam | Friday kolam

Free hand kolam | duck designs

Dot kolam | Star & conch designs

Dakshinamurthy stotram | Dakshinamurthy mantra 19

Dot kolam - interlaced type ( 7 to 4 )

Dakshinamurthy Stotram | Dakshinamurthy Mantra 18

Dakshinamurthy Stotram | Dakshinamurthy Mantra 17

Friday padi kolam

Free hand kolam | Bird & flower design

Dot kolam - Peacock designs ( 11 to 1 )

Free hand kolam - Parrot design

Dot kolam | 9 to 5 interlaced

Dot kolam ( 11 dots & 11 lines ) - Flower & bird designs