Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2016

Aadi perukku, Aug 3rd Saturday

Aadi perukku procedure

"Aadiperukku" (ஆடிப்பெருக்கு - பதினெட்டாம் பெருக்கு ) is celebrated in the month of July - August,in the 18th day of Tamil month ஆடி.This year it falls on 3rd July.Normally Tamil month Aadi is considered very sacred in the South.Goddess Mariamman is worshipped in all places.During the Fridays of this month,special poojas are conducted in the temples glorifying Goddess sakthi.Temple festivals are conducted in both Shiva & Vaishnava temples.During 18 th day, idols ( உற்சவ மூர்த்தி )are decorated in a grand manner with flower garlands & taken in a procession to a near by river.sprinkling of holy water from the river is carried out with devotion.(தீர்த்தவாரி).During 1960 in my early child hood days, i have participated in these festival.We used to decorate a small wooden vehicle with 4 wheels covered like a temple tower (சப்பரம்),place a small idol in it , tying with a rope,drew it to the river bank.In the school also teachers & students make a vehicle in a bigger…

Friday kolam | Padi kolam

This is Friday Padi kolam.Watch the video & try this one.As there are no dots & interlacing ,learners can easily draw this .We hope some one  draw this & publish in Facebook.

Rangoli dot kolam ( 6 to 6 straight) with flower,home & deepam designs

This is rangoli kolam with dots 6 to 6 straight ( flower , home & deepam designs)

Rangoli dot kolam( 9 to 9 straight ) with flower design

This is rangoli dot kolam  ( 9 to 9 ) straight with flower design.Watch the video & try this one.

Rangoli dot kolam | Easy apartment kolam

This is Rangoli dot kolam 8 to 1, interlaced type & easy apartment kolam. Watch the video & try this one.

Free hand rangoli kolam

This is free hand rangoli kolam.Watch the video & try this one.

Dot kolam | Rangoli

This is rangoli kolam with dots 13 to 7, interlaced & bird & flower design.Watch the video &try this one.

Benefits of reciting Kalabairavashtakam

                           कालभैरवाष्टकं  पठन्ति  ये  मनोहरं 

                              ज्ञानमुक्ति  साधकं  विचित्र  पुण्यवर्धनम्  |

                          शोकमोह लोभदैन्य कोपतापनाशनं 

                              ते प्रयान्ति कालभैरवांघ्नि सन्नितं ध्रुवं || 

                     காலபைரவாஷ்டகம்  படந்தி  யே  மனோஹரம்  

                         ஞான முக்திஸாதகம்  விசித்ரபுண்ய வர்த்தனம் 

                     சோக  மோஹ லோப தைன்ய கோப தாப  நாசநம் 

                     தே ப்ரயாந்தி காலபைரவாங்க்ரி  ஸந்நிதிம் த்ருவம் .        ये = எவர்கள்,  मनोहरं = இனிமையானதும் , ज्ञानमुक्ति  साधकं = ஞானம் 

மூலம்  முக்தியைப்பெற  ஸாதனமாக உள்ளதும் , विचित्र  पुण्यवर्धनम्  = 

 பலவித  புண்யங்களை வளரச்செய்வதும்,  शोक = சோகம், मोह = மோஹம் ,

लोभ = லோபம் , दैन्य = தைன்யம் , कोप = கோபம்,  ताप = தாபம் இவைகளை , 

नाशनं = போக்குவதுமான , कालभैरवाष्टकं = காலபைரவாஷ்டகம்  என்ற இந்த 

ஸ்தோத்ரத்தை , पठन्ति = படிக்கிறார்களோ , ते = அவர்கள், ध्रुवं = 

நிச்சயமாக, कालभैरवांघ्नि सन्नितं = காலபைரவரின்  பாதார விந்தத்தின்   

சமீபத்தை,  प्रयान्ति …

Kalabairavastakam Slokam 8

भूतसङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकं
                                      काशिवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुम् |
                                      नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं
                                       काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ ८॥

                                பூதஸங்கனாயகம் விஸாலகீர்திதாயகம்
                                காஸிவாஸலோகபுண்யபாபஸோதகம் விபும் |
                                  நீதிமார்ககோவிதம் புராதனம் ஜகத்பதிம்
                                 காஸிகாபுராதினாதகாலபைரவம் பஜே ||  8

       भूतसङ्घनायकं= பூதக்கூட்டங்களின் தலைவரும்  विशालकीर्तिदायकं =

விஸ்தாரமான  கீர்தியைத்தருபவரும் , काशिवासि ,  காசீ  க்ஷேத்திரத்தில்


  வசிக்கின்ற ,लोक = ஜனங்களின் ,पुण्यपाप = புண்ய பாபங்களை , शोधकं  =

சோதிப்பவரும் , विभुं  = வியாபகரும்,नीतिमार्गकोविदं = நியாய வழியை நன்கு 

அறிந்தவரும் ,पुरातनं= பழமையானவரும் , जगत्पतिं = உலகங்களின் 

தலைவருமான ,काशिकापुराधि नाथ = காசீ நகராதிபதியான , कालभैरवं  =

காலபைரவரை , भजे = பஜிக்கிறேன் .


பூதகணங்களுக்குத்  தலைவ…

Kalabhairavastakam slokam 7

                             अट्ठहासभिन्नपद्म    जाण्ड कोशसंततिं

                                  दृष्टिपात नष्टपाप जालमुग्र शासनम्  |

                              अष्टसिध्दि  दायकं कपालमालिकाधरं 

                                   काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे ||

                   அட்டஹாஸ  பிந்ந   பத்மஜாண்ட  கோஸந்ததிம்  

                           த்ருஷ்டிபாத   நஷ்ட  பாபஜால  முக்ர ஸாஸநம்  |     

                     அஷ்ட ஸித்தி  தாயகம்  கபாலமாலிகா தரம் 

                           காஸிகாபுராதிநாத   காலபைரவம்  பஜே  ||

अट्ठहास=உரத்த  சிரிப்பினால் , भिन्न = பிளக்கப்பட்ட ,     पद्मजाण्ड कोश 

          सन्ततिं = மொட்டுப்போன்ற ப்ரஹ்மாண்டங்களின்   கூட்டங்களை   

         உடையவரும்,  दृष्टिपात = பார்வையைச் செலுத்துவதால் ,    नष्ट  =  

          அழிந்துபோகும் , पापजालं =பாபக்கூட்டத்தை  உடையவரும் 

         अग्रशासनं =   கடுமையான     உத்தரவுகளை     உடையவரும் ,    

         अष्टसिद्धि दायकं  = எட்டு சித்திகளையும் தருபவரும்,कपालमालिकाधरं  =

      மண்டையோட்டு  மாலையைத்  தரித்தவருமான, काशिकापुराधिनाथ =

         க…

Kalabairavastakam slokam 6

रत्नपादुका   प्रभाभिराम  पादयुग्मकं 

नित्यमद्वितीय मिष्टदैवतं  निरञ्जनम् |

                 मृत्यु दर्पनाशनं  कराल दंष्ट्र भूषणं 

काशिकापुराधिणाथ कालाभैरवं भजे ||

                  ரத்னபாதுகா ப்ராபிராம பாத யுக்மகம்  

                       நித்யமத்வி தீயமிஷ்ட  தைவதம்   நிரஞ்ஜனம்  | 

                    ம்ருத்யுதர்ப  நாஸனம் கராளதம்ஷ்ட்ர  பூஷணம் 

                  காஸிகாபுராதிநாத  காலபைரவம்  பஜே  || 


रत्नपादुका=ரத்னம் பதித்த பாதுகைகளின் , प्रभा =ஒளியால் , अभिराम 

=அழகிய ,  पादयुग्मकं=  இருபாதங்களையுடையவரும் , नित्यं = பிறப்பு   

 இறப்பு அற்றவரும்,   अद्वितीयं = இரண்டற்றவரும் ,  इष्तदैवतं =   இஷ்ட  

 தெய்வமும் ,  निरञ्जनम् |= தோஷங்கள்  அற்றவரும் , யமனின் கொழுப்பை  

 ஒழித்தவரும் , करा ळदंष्ट्र भूषणं = பயங்கரமான கோரைப்பற்களை  

 ஆபரணமாகக் கொண்டவருமான , काशिकापुराधिणाथ=    காசி 

நகரதிபதியான  कालाभैरवं = காலபைரவரை भजे = பஜிக்கிறேன் .


   பாதுகைகளில்    பதிக்கப்பட்ட     ரத்னங்களின்    ஒளியால்  

இருதிருவடிகளும் அழகுடன் விளங்குகிறது.  அழிவற்றவர்.    

  ஒன்று இரண்டு என்று கூற முடியாதவாறு  இரண்டற்றவர். 

   இஷ்டமான  …

Rangoli kolam with dots

This is rangoli kolam with dots 15 to 8, interlaced with bird design.Watch the video & try this one.

Friday kolam | Free hand type.

This is free hand Friday kolam.Watch the video & try this one.

Kalabhairavastakam slokam 5

                धर्मसेतुपालकं          त्वधर्ममार्गनाशकं 

                       कर्मपाशमोचकं   सुशर्मदायकं   विभुम्  |

                 स्वर्णवर्ण   केशपाश  शोभिताङ्ग  निर्मलं 

                        कशिका पुराधि  नाथ  कालभैरवं   भजे  ||


                  தர்ம   ஸேது   பாலகம்  த்வதர்ம   மார்க்க நாஸகம்   

                         கர்ம பாஸ  மோசகம்     சுஸர்மதாயகம்   விபும்  

                   ஸ்வர்ணவர்ண  கேஸ  பாஸ   ஸோபிதாங்க   நிர்மலம் 

                          காஸிகா   புராதிநாத   காலபைரவம் பஜே.     


धर्मसेतुपालकं = தர்மமாகிற அணையை காப்பாற்றுகிறவரும்  ,  

         अधर्ममार्गनाशकं  = அதர்ம வழியை  அழிப்பவரும் ,कर्मपाशमोचकं =

          கர்ம பாசத்திலிருந்து  விடுவிப்பரும் ,   सुशर्मदायकं = சிறந்த 

          சுகத்தைத்  தருபவரும் , विभुं= எங்கும் உள்ளவரும் , स्वर्णवर्ण=

          தங்க நிறமுள்ள , கேசஸமூகங்களால் , शोभिताङ्ग  निर्मलं= விளங்கும்

           தூய்மையான  சரீரமுள்ளவருமான, कशिका पुराधिनाथ  = காசீ 

            நகராதிபதியான, कालभैरवं= கால  பைரவரை, भजे=பஜிக்கிறேன் .

தர்மம் என்னும் அணையை அழியாமல் கா…

Rangoli kolam with dots.

This is rangoli kolam with dots 11 to 6 . Watch the video & try this one.

Kalabhairavastakam slokam 4

                              भुक्ति   मुक्ति   दायकं  प्रशस्त   चारुविग्रहं 

                                     भक्तवत्सलं   स्थिरं  समस्तलोकविग्रहम्  |

                                निक्वणन्मनोज्ञ  हेमकिङ्किणी   लसत्कठिं 

                                     काशिकापुराधिनाथ  कालभैरवं   भजे ||                          புக்தி  முக்தி தாயகம்  ப்ரஸஸ்தலோக   விக்ரஹம்    

                            பக்தவத்ஸலம்  ஸ்திரம் சமஸ்த லோக  விக்ரஹம்

                         நிக்வணன் மனோக்ஞ ஹேம  கிங்கிணி   லஸத்கடிம்

                            காஸி காபுராதிநாத காலபைரவம் பஜே .


भुक्ति   मुक्ति   दायकं = போகத்தையும் மோக்ஷத்தையும்   தருபவரும் 

प्रशस्त= சிறந்த  चारु = அழகிய , विग्रहं = சரீரமுள்ளவரும் ,

भक्तवत्सलं= பக்தர்களிடம்  வாத்ஸல்யமுள்ளவரும், स्थिरं =

               நிலைத்திருப்பவரும், समस्तलोकविग्रहम् = எல்லா உலகங்களையும் 

               சரீரமாகக் கொண்டவரும் ,निक्वणन्मनोज्ञ= ஒலிக்கின்ற  அழகிய 

हेमकिङ्किणी= தங்கச்சலங்கைகளுடன், लसत् = விளங்கும்,  

               कटिं = இடுப்பைஉடையவருமான,  काशिकापुराधिनाथ=    

 …

Rangoli kolam with dots

This is rangoli kolam with dots 7 to 4 .Watch the video & try this one.

Rangoli kolam

This is Rangoli kolam with dots 11 to 6, interlaced.Watch the video & try this one.

Kalabhairavastakam slokam 3

शूल   टङ्क    पाश   दण्ड    पाणि मादिकारणं 

                                 श्याम कायमादि  देवमक्ष रं  निरामयम्  |

                             भीमविक्रमं    प्रभुं   विचित्र  ताण्डवप्रियं 

     काशिकापुराधि  नाथ  कालभैरवं बजे ||


                   ஸுல  டங்க  பாஸ   தண்ட  பாணி மாதி  காரணம்  

                       ச்யாம  காயமாதி  தேவமக்ஷரம் நிராமயம்  |

                    பீமவிக்ரம   ப்ரபும்  விசித்ர தாண்டவப் ப்ரியம் 

                         காஸிகாபுராதிநாத  காலபைரவம்  பஜே ||


शूल   टङ्क    पाश   दण्ड   पाणिं  - சூலம், உளி ,  பாசம் , தண்டம்   

இவைகளைக்    கையில்  வைத்திருப்பவரும் , आदिकारणं - முதற்காரணமாக  
  இருப்பவரும், स्यामकायं  - கருப்பான உடலுள்ளவரும், आदिदेव  -முதலாவது   

தேவனும் अक्षरं  - நாசமில்லாதவரும் , निरामयं - பிணியில்லாதவரும் 

भीमविक्रमं -பயங்கரமான பராக்ரமமுள்ளவரும் , प्रभुं  - ஸ்வாமியும் 

विचित्र  ताण्डवप्रियं - ஆச்சர்யமான தாண்டவத்தில்  ப்ரீதி உள்ளவரும் ,

 काशिकापुराधि  नाथ - காசிமாநகரின்  அதிபதியான , कालभैरवं -

காலபைரவரை , बजे - பஜிக்கிறேன் .


    கைகளில் சூலம்,  டங்கம் , பாசம் , தண்டம…

Friday Kolam Rangoli

This is  Friday Rangoli Kolam with dots 7 to 4 , interlaced.watch the video & try this one.

Kolam with dots 15 to 8 | interlaced type

This is kolam with dots 15 to 8 , interlaced type.Watch the video & try this one,

Free hand kolam | flower & bird designs | Rangoli

This is free hand rangoli kolam with flower & bird designs.Watch the video & try this one.